Impacte dels ERTO al mercat de treball d'Arenys de Munt l'any 2020

Última revisió 03-02-2021 11:11
28/01/2021

Tot i que el mercat de treball del municipi s’ha vist afectat per la crisi produïda arran de la pandèmia de la COVID-19, principalment durant el segon trimestre de l’any 2020, al llarg del tercer i quart trimestre de l’any s’ha pogut recuperar de manera important l’activitat productiva i, en conseqüència, la situació del mercat laboral s’està redreçant, parlant sempre en termes relatius i en comparació amb altres municipis més tercialitzats que Arenys de Munt.

Empreses ubicades al municipi que presenten ERTO fins a novembre de 2020

Quadre 1: ERTO acumulats de març a novembre

 

Empreses

Treballadors afectats

Total ERTO presentats

118

634

Sol·liciten suspendre l’ocupació

104

568

Sol·liciten reducció de jornada dels treballadors

7

66

Sol·liciten suspensió i reducció de l’ocupació

7

-


El conjunt d’empreses del municipi que han presentat un ERTO des del mes de març fins al novembre són 118: les que van demanar la suspensió de l’activitat totalment són 104; la reducció de l’activitat escurçant la jornada de treball dels seus treballadors, 7, i les altres 7 van plantejar una fórmula mixta, suspenent de feina alguns treballadors i reduint la jornada a alguns altres.

En total, es van veure afectades 624 persones que treballen a empreses ubicades a Arenys de Munt; d’aquestes, 568 van deixar de treballar i 66 van veure reduïda la seva jornada laboral.
 

Empreses que estan en situació d’ERTO al novembre de 2020

Quadre 2: ERTO actius en data novembre 2020

 

Empreses

Treballadors afectats

Total d’empreses afectades d’ERTO

17

113

Sol·liciten suspendre l’ocupació

11

78

Sol·liciten reducció de jornada dels treballadors

4

35

Sol·liciten suspensió i reducció de l’ocupació

2

-


Aquestes dades ens indiquen que fins al mes de novembre van revertir la situació d’ERTO 101 empreses del municipi i 511 persones que treballen en aquestes empreses.

Les dades del primer trimestre del 2020 ens indiquen que a Arenys de Munt hi ha 233 comptes de cotització, sense tenir en compte els treballadors autònoms; durant la situació de pandèmia han estat afectades per un ERTO el 51% de les empreses, i actualment són el 7%.

Les mateixes dades del primer trimestre de 2020 al municipi ens parlen que hi ha 2.204 llocs de treball, dels quals 1.383 són assalariats. D’aquests llocs de treball assalariats, es van veure afectats en algun moment per un ERTO el 46%. Actualment l’afectació és del 8% de llocs de treball assalariats. No hem tingut en compte els llocs de treball autònom perquè aquests no han tramitat ERTO.


Persones treballadores residents al municipi afectades per un ERTO en data 31 de desembre de 2020

Per poder calcular les persones que viuen a Arenys de Munt i estan afectades, hem anat a buscar les dades que l’Observatori del Treball i el Model Productiu de la Generalitat de Catalunya lliura públicament a la consulta interactiva del mercat de treball per municipis, ja que les dades d’atur registrat no contemplen aquesta categoria de treballadors.

Sí que estan contemplats en els càlculs de demandants d’ocupació; així, del total de demandants d’ocupació en restem el de aturats registrats, i el resultat ens apropa al còmput de persones en situació d’ERTO. En aquest grup estarien inclosos també els sol·licitants d’ocupació que no són demandants actius perquè estan estudiant i treballen i volen millorar de feina, que generalment són una minoria.

Quadre 3: Persones en ERTO residents a Arenys de Munt. Desembre de 2020

Total persones demandants d’ocupació

Persones aturades registrades

Persones treballadores en ERTO

1.349

493

856


Així, el 31 de desembre de 2020 hi havia al voltant de 856 arenyencs en situació laboral d’ERTO, el 63% dels demandants d’ocupació.

 

Fonts:

Observatori del Treball i Model Productiu. Generalitat de Catalunya. (https://observatoritreball.gencat.cat):

Estadística de regulació d’ocupació. Dades de novembre de 2020. Data d’actualització: desembre de 2020.
https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/regulacio_d_ocupacio/2020/arxius/regulacio_ocupacio-202011.xlsx)

Consultes interactives del mercat de treball i relacions laborals. Desembre de 2020.
http://observatorideltreball.gencat.cat/ObservatoriDelTreball/servlet/mstrWeb

Observatori de Desenvolupament Local del Maresme, 20 de gener de 2021:

L’Observatori informa. Impacte de la COVID-19. Procediments d’ERTO resolts. Comarca i municipis. Novembre de 2020.

Informe Trimestral Sociolaboral del Maresme. 1r trimestre de 2020.

Mercat de treball
Mercat de treball