Família

 

La Regidoria d'Acció Social de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, a través dels seus Serveis Socials, ofereix orientació, atenció i assessorament per afavorir el benestar de les famílies.

Alguns dels recursos o ajuts socials que es poden gestionar, amb prèvia valoració tècnica i aportació de documentació, són:


 

 

  

Atenció a persones o nuclis familiars en situació de vulnerabilitat

Té com a objectiu atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, com ara l'alimentació, el transport, els subministraments, la roba i l'allotjament de les persones / famílies en situació de vulnerabilitat que estiguin empadronades i resideixin al municipi d’Arenys de Munt.

Els ajuts estan destinats a pal·liar situacions imprevisibles, que no permeten tramitar cap altre tipus de recurs per les seves característiques o a causa de greus mancances econòmiques que de forma temporal impedeixen cobrir les necessitats bàsiques.

Per poder ser beneficiari d’aquests ajuts, a més de complir amb els requisits per a la concessió, s’ha de complir amb un pla de treball individual/familiar acordat amb el professional de referència dels serveis bàsics d’atenció social, que haurà d’incloure: mesures formatives, d’inserció social/laboral o tractament terapèutic segons les circumstàncies del cas.

En el següent enllaç podreu trobar més informació sobre el Reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter social i urgent de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.

Per rebre'n més informació, adreceu-vos a les oficines de Serveis Socials, al carrer Sant Pau n. 2 d'Arenys de Munt, trucant al telèfon 93 793 77 10 o enviant un correu a ssocials@arenysdemunt.cat

 


 

Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)

Té com objectiu permetre el manteniment en el propi medi d’aquelles persones i/o famílies que pateixen dependència o alguna limitació.

Consisteix en un conjunt d’activitats que es realitzen a la llar de l’usuari amb l’objectiu de proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a persones o famílies en situació de manca d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials.

Hi ha dues tipologies del servei d’atenció a domicili: SAD social i SAD dependència.

 1. SAD SOCIAL: servei d’atenció a domicili per a persones o famílies en una situació de risc social. Té com objectiu proporcionar suport familiar i social, prevenir situacions de risc, assistir i educar.
   
 2. SAD DEPENDÈNCIA: és el servei d’atenció a domicili per a persones amb situació de dependència reconeguda, on el Programa Individual d’Atenció (PIA) estableix el servei de SAD o la prestació vinculada per contractar una empresa per donar aquest servei. Té com a objectiu atendre les necessitats bàsiques de la vida diària i incrementar la seva autonomia, possibilitant la permanència al domicili.

Podeu demanar el Servei d'Assitència Domiciliària de forma presencial a Serveis Socials. També podeu trobar-ne més informació a través de la seu electrònica de l'Ajuntament.

Per rebre'n més informació, adreceu-vos a les oficines de Serveis Socials, al carrer Sant Pau n. 2 d'Arenys de Munt, trucant al telèfon 93 793 77 10 o enviant un correu a ssocials@arenysdemunt.cat.

 


 

Servei d'Orientació Jurídica (SOJ)

És un servei que proporciona un primer consell orientador, no directiu i gratuït, relatiu a aspectes jurídics als ciutadans empadronats al municipi que siguin usuaris dels Serveis Socials Bàsics i que ho sol·licitin.

Els temes concrets als quals es donarà resposta, prioritàriament, des d'aquest servei són: drets i deures derivats del compliment de les obligacions contractuals, subministraments de l'habitatge, relacions arrendatàries i les derivades de la compra o l'atorgament d'hipoteques d'habitatges, així com del dret de família. La resta de qüestions jurídiques també seran ateses, exceptuant les matèries vinculades amb el dret del treball, Seguretat Social i estrangeria.

El servei d’orientació jurídica s’ofereix gràcies a un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Arenys de Munt i la Diputació de Barcelona.

Per poder accedir al servei d’orientació jurídica, és necessària la derivació prèvia per part de les treballadores socials o l’educadora social.

Per rebre'n més informació, adreceu-vos a les oficines de Serveis Socials, al carrer Sant Pau n. 2 d'Arenys de Munt, trucant al telèfon 93 793 77 10 o enviant un correu a ssocials@arenysdemunt.cat.

 


 

Renda mínima d'inserció

És una prestació econòmica assistencial destinada a ajudar les persones sense mitjans econòmics suficients per atendre les necessitats bàsiques de la vida diària, mentre es preparen per a la inserció o reinserció social i/o laboral.

Aquesta prestació va lligada a l’elaboració d’un Pla Individual d’Inserció i Reinserció Social i Laboral (PIR), que s’elabora conjuntament amb el treballador/a o educador/a social i el sol·licitant de la prestació.

La renda mínima d’inserció es gestiona mitjançant la Comissió Interdepartamental, que està formada per representants dels departaments següents: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Departament de Justícia, Departament d’Ensenyament, Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i, per últim, Departament de la Presidència.

Per rebre'n més informació, adreceu-vos a les oficines de Serveis Socials, al carrer Sant Pau n. 2 d'Arenys de Munt, trucant al telèfon 93 793 77 10 o enviant un correu a ssocials@arenysdemunt.cat.

 


 

Pobresa energètica

A causa de l’entrada en vigor de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, s’estableixen mesures encaminades a evitar els talls dels subministres a aquelles persones i unitats familiar en risc d’exclusió residencial, i també s’estableixen ajudes o descomptes per poder gestionar el deute pendent per tal de garantir el dret d’accés als subministraments d’aigua potable, llum i gas.

Per poder-se beneficiar d’aquesta llei, és necessari adreçar-se a Serveis Socials i que la treballadora social o l’educadora social referent faci una valoració socioeconòmica de la situació familiar.

Per rebre'n més informació, adreceu-vos a les oficines de Serveis Socials, al carrer Sant Pau n. 2 d'Arenys de Munt, trucant al telèfon 93 793 77 10 o enviant un correu a ssocials@arenysdemunt.cat

 


Altres serveis i recursos especialitzats relacionats amb família

Ajudes públiques per a pensions d'alimentació impagades (Ministeri d'Economia i Hisenda)

És un fons públic a través del qual l’Estat garanteix als fills menors d’edat i els majors incapacitats el pagament dels aliments reconeguts en virtut de resolució judicial o conveni judicialment aprovat, per un tribunal espanyol, quan aquests estiguin impagats. L’ajuda es concreta en una quantitat econòmica que s’abona pel Fons en concepte d’anticipació.

Els beneficiaris dels avançaments del Fons són:

 • Els menors d’edat (i majors amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%) espanyols o nacionals d’un estat membre de la Unió Europea residents a Espanya, titulars d’un dret d’aliments judicialment reconegut i impagat.
 • Els menors d’edat estrangers no nacionals de la Unió Europea que siguin titulars d’un dret d’aliments judicialment reconegut i impagat i que compleixin els requisits següents:
 • Residir legalment a Espanya durant, com a mínim, cinc anys, dels quals dos hauran de ser immediatament anteriors a la data de sol·licitud de l’avançament. Per als menors de cinc anys aquests períodes de residència s’han d’exigir a qui n’exerceixi la guarda i custòdia. No obstant això, si el titular de la guarda i custòdia fos espanyol, n’hi ha prou que el menor resideixi legalment a Espanya quan se sol·liciti l’avançament, sense necessitat d’acreditar cap període previ de residència.
 • Ser nacionals d’un altre Estat que, d’acord amb el que disposin els tractats, els acords o els convenis internacionals, o en virtut de reciprocitat tàcita o expressa, reconegui avançaments anàlegs als espanyols al seu territori.

Per a més informació, cliqueu aquí.


Fons per cobrir l'impagament de pensions i prestacions alimentàries o compensatòries (Generalitat de Catalunya)

El fons de garantia de pensions i prestacions té l'objectiu de compensar la situació de precarietat econòmica en què es troben famílies amb pocs recursos econòmics quan no reben la pensió o prestació establerta en un procediment judicial de família. En aquest sentit, el fons de garantia atorgarà una bestreta a les persones que tenen dret a cobrar una pensió i pateixen un impagament per part de la persona obligada a abonar-la.

Els requisits per la tramitació del fons són els següents:

 1. Residir legalment a Catalunya i haver-ho fet durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat de les persones retornades, que compleixin els requisits establerts a l'article 6 de la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats, a les quals no s'exigeix el període mínim de residència.
 2. Les persones beneficiàries han de viure de manera efectiva i ininterrompuda a Catalunya. Aquesta situació no es considera interrompuda per absències inferiors a 90 dies durant l'any natural de gaudiment de la prestació, comptats des de la data dels efectes econòmics d'aquesta.
 3. Disposar d'una resolució judicial, dictada per la jurisdicció competent dins el territori de l'Estat, que reconegui el dret a percebre una pensió d'aliments i/o compensatòria. Si la resolució ha estat dictada per jutjats o tribunals estrangers, s'han d'aplicar els convenis internacionals vigents en la matèria o, en altre cas, la resolució d'un jutge o tribunal de l'Estat que n'ordeni el compliment.
 4. Haver instat l'execució judicial dels seus drets i que s'hagi produït l'incompliment de la persona obligada a satisfer-los.
 5. Que la persona beneficiària tingui uns ingressos inferiors a 1,5 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). A aquesta limitació s'aplicarà un increment de 0,3 per cada càrrega familiar acreditada. Als efectes d'aquest apartat, la càrrega familiar requereix convivència amb la persona beneficiària, i tindran aquesta consideració:
  • Fills o filles menors, i fills o filles majors d'edat si tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
  • Fills o filles majors d'edat fins a 21 anys i que els seus ingressos no siguin superiors a l'IRSC anual vigent en el moment de la sol·licitud.
  • Persones majors de 65 anys dins el primer grau de consanguinitat o afinitat i que tenen ingressos iguals o inferiors a l'IRSC anual vigent en el moment de la sol·licitud.

Pel que fa a la prestació alimentària en favor dels menors d'edat o majors amb discapacitat, cal acreditar tenir reconegut, en el seu cas, el dret de percebre la prestació del fons de garantia del pagament d'aliments de l'Estat. Per a més informació, cliqueu aquí.

Recordeu que, a més, per rebre més informació us podeu adreçar a les oficines de Serveis Socials, al carrer Sant Pau n. 2 d'Arenys de Munt, trucant al telèfon 93 793 77 10 o enviant un correu a ssocials@arenysdemunt.cat.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-07-2020 11:22