Vehicles de mobilitat personal

12 normes de circulació de vehicles de mobilitat personal

Per tal d’insistir en la difusió de la normativa sobre els patinets elèctrics i incloure les darreres modificacions legislatives en la circulació dels vehicles de mobilitat personal en l’àmbit urbà, el Servei Català de Trànsit edita el material gràfic per a la difusió impresa i digital 12 normes de circulació de vehicles de mobilitat personal. L’objectiu principal és conscienciar als usuaris d’aquest mitjà de transport que condueixen un vehicle i que han d’extremar les precaucions perquè formen part dels col·lectius vulnerables de la mobilitat i alhora han de respectar els més fràgils que són els vianants.

12 normes de circulació de vehicles de mobilitat personal (VMP)12 normes de circulació de vehicles de mobilitat personal (VMP)

 

Patinet

Assegurança

La contractació d’una assegurança no està prevista a la normativa estatal.

Exigències legals i règim sancionador

Un dels principals problemes que han hagut d’afrontar les autoritats locals com els cossos de seguretat municipals és l’actuació davant l’incompliment de normes per part d’alguns usuaris i usuàries de VMP. El recent Dictamen 2/2021 del Fiscal de Sala Coordinador de Seguretat Viària detalla les implicacions jurídiques dels VMP implicats en conductes a perseguir penalment i infraccions de normes de circulació.

Infraccions administratives

Amb caràcter general, als conductors i conductores dels VMP se’ls apliquen totes les obligacions que la legislació de trànsit estableix per als conductors de vehicles, a excepció de les previsions establertes únicament per als altres conductors. Es controlarà les condicions de circulació, les parades i estacionament efectuats, els elements de protecció i el consum d’alcohol i altres drogues, entre d’altres.

En concret, de cara als comportaments de circulació dels conductors dels VMP objecte de denúncia, cal considerar els següents, establerts al Reglament general de circulació, sens perjudici del que estableixin les ordenances municipals:

• Circular per voreres i zones de vianants: d’acord amb l’article 121 de l’RGC està prohibida la circulació de tota classe de vehicles per voreres i zones de vianants. La sanció que correspon és de 200 €.

• Circular per vies interurbanes, travesseres o túnels urbans: d’acord amb l’article 38.4 de l’RGC no es podrà circular per aquestes vies amb vehicles de mobilitat personal. La sanció que correspon és de 200 €.

• Alcohol i drogues: els conductors i conductores dels VMP estan obligats a sotmetre’s a les proves de detecció d’alcohol i drogues. Si donen un resultat positiu es trametrà la denúncia corresponent. En el cas d’alcohol, no podran sobrepassar la taxa de 0,25 mil·ligrams d’alcohol per litre d’aire expirat i es podrà procedir a la immobilització i dipòsit del vehicle, d’acord amb el que preveuen els articles 103 i 104 del LTSV.

• Telèfon mòbil: es podrà denunciar la utilització de dispositius de telefonia mòbil durant la conducció d’un VMP, d’acord amb el que estableix l’article 18.2 de l’RGC o subjectant-los amb la mà o mantenint-los ajustats entre el casc i el cap (art.76.g del LTSV), amb la imposició d’una sanció de 200 €.

• Circular dues persones en un VMP: es podrà denunciar la circulació amb aquests vehicles d’un nombre de persones transportades superior al de les places del vehicle, d’acord amb l’article 9.1 de l’RGC. Per tant, en el cas que circulin dues o més persones en un VMP, es podrà formular la denúncia corresponent, que comporta una sanció de 80 €.

• Auriculars: No es podran utilitzar auriculars connectats a receptors o reproductors de so mentre es circula amb un VMP, tal com estableix l’article 18.2 de l’RGC. La sanció per aquesta infracció és de 200 €.

• Casc i altres elements de protecció: atès que en l’actualitat no hi ha una regulació d’aquest punt per als VMP en el RGC, de cara al control d’aquests elements de protecció, s’haurà de tenir en compte el que s’estableixi a les ordenances municipals corresponents.

• Circulació nocturna sense llums ni roba o elements reflectors: en el cas que es circuli amb un VMP de nit o en situacions amb poca visibilitat, i l’agent constati que el vehicle no disposa de llum ni l’usuari porta roba o elements reflectors que permetin la seva visibilitat per als altres conductors, es podrà formular la denúncia corresponent per infracció de l’article 3.1 de l’RGC tipificada amb una sanció de 200 €.

• Parades i estacionaments: als conductors i conductores de VMP els serà d’aplicació el règim d’infraccions sobre parades i estacionaments de l’article 90 i següents de l’RGC.

• Menors d’edat: a les infraccions fetes per menors d’edat conduint un VMP és aplicable el que estableix l’article 82.b) de l’LTSV referent al fet que, quan l’autoria dels fets comesos correspongui a un menor de divuit anys, han de respondre solidàriament amb ell de la multa imposada els pares, tutors, acollidors i curadors legals o de fet, per aquest ordre, per motiu de l’incompliment de l’obligació imposada a aquests.

Per tal de prevenir comportaments de risc als municipis els correspon la regulació, l’ordenació, la gestió, la vigilància i la disciplina, per mitjans d’agents propis, del trànsit en les vies urbanes de la seva titularitat, així com denunciar les infraccions que es cometin i sancionar aquelles que no siguin atribuïbles a una altra Administració (article 7 de la Llei de trànsit).

Les administracions locals tenen potestat per fixar en les serves ordenances aquelles sancions per tal de promoure unes vies urbanes segures.

Font: Servei Català de Trànsit. Més informació en aquest document.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-07-2023 12:21