Notificació electrònica

Dret i obligació dels ciutadans de relacionar-se electrònicament amb l'Administració

Les persones físiques podran escollir en qualsevol moment si es comuniquen amb les Administracions públiques per a l'exercici dels seus drets o obligacions a través de mitjans electrònics o no. El mitjà escollit es podrà modificar en qualsevol moment. No obstant això, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment com a mínim els següents:

  • Persones jurídiques.
  • Entitats sense personalitat jurídica.
  • Aquelles que exerceixin activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, només per als tràmits i actuacions que realitzin en l'exercici d'aquesta activitat professional.
  • En tot cas, notaris, registradors de la propietat i mercantil.
  • Els representants d'una persona obligada a relacionar-se electrònicament.
  • Els treballadors de les Administracions públiques per als tràmits i actuacions que realitzin per raó de la seva condició de treballador/a (en la forma en que es determini reglamentàriament per cada Administració).

Pràctica de les notificacions per mitjans electrònics

Les notificacions es realitzaran preferentment per mitjans electrònics. En les notificacions opera la distinció de subjectes entre els qui en tot cas han de ser notificats per via telemàtica (obligats mitjans electrònics), i pels qui la notificació telemàtica és una altra opció a la notificació tradicional. Aquests últims podran decidir i comunicar en qualsevol moment si volen que les notificacions successives es practiquin o no per mitjans electrònics. En qualsevol cas, si el procediment s'ha iniciat a sol·licitud de l'interessat, aquest assenyalarà el mitjà pel qual prefereix ser notificat.

Les notificacions electròniques es practicaran mitjançant compareixença a la seu electrònica, això és, l'accés de l'interessat –o representant- al contingut de la notificació.

Si transcorreguessin deu dies naturals des de la posada a disposició a la notificació sense que s'hagi accedit al seu contingut, es tindrà per rebutjada.

L'administrat podrà identificar un dispositiu electrònic i/o correu electrònic perquè sigui avisat amb independència de com es practiqui la notificació. L'Administració enviarà un avís al dispositiu electrònic i/o correu electrònic amb l'advertiment de la posada a la disposició de la notificació.

Els interessats podran accedir a les notificacions des del Punt d'Accés General electrònic de l'Administració, que funcionarà com un portal d'accés.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-07-2020 14:15