Informació de protecció de dades

Informació sobre el tractament de dades personals

Responsable del tractament    

Ajuntament d’Arenys de Munt
Rbla. Francesc Macià, 59. 08358 Arenys de Munt
Tel. 93 793 79 80 / Fax 93 795 06 30
dpd.ajarenysdemunt.cat@diba.cat
www.arenysdemunt.cat

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

dpd.ajarenysdemunt.cat@diba.cat

Adreça de contacte: DIPUTACIÓ DE BARCELONA DSTSC-SAMSE Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta
Telèfon: 93 472 65 00

Finalitat del tractament    

Mantenir la vostra relació amb I' Ajuntament d' Arenys de Munt als efectes de la comunicació del delegat de protecció de dades. Compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. 

Base jurídica

  1. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD). Art. 6.1.c RGPD: el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  2. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques.
  3. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions públiques de Catalunya.

Drets de les persones    

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament d’Arenys de Munt o mitjançant la seva seu electrònica https://seu-e.cat/web/arenysdemunt.

Termini de conservació de les dades    

Les vostres dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Supletòriament apliquen els períodes de conservació i eliminació de les dades establerts per la Comissió Nacional d'Accés i Avaluació i Tria Documental de Catalunya.

Comunicació de les dades a tercers    

No se cediran les vostres dades personals a tercers, llevat d'obligació legal. No s'efectuaran transferències internacionals de les vostres dades personals.

Reclamació    

Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en paper o mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament https://seu-e.cat/web/arenysdemunt.

Exercici de drets d'accés, supressió, rectificació o oposició

De conformitat amb el RGPD, teniu dret a accedir a les vostres dades de caràcter personal, així com a rectificar les dades personals inexactes que us afecten i a oposar-vos a què les vostres dades personals siguin objecte de tractament per motius relacionats amb la vostra situació particular, llevat dels supòsits previstos per l'art. 21 RGPD.

Si escau, podeu sol·licitar la supressió de les vostres dades personals, entre d'altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir. El dret de supressió no procedirà en els casos previstos per l'art. 17.3 del RGPD, entre ells, quan el tractament sigui necessari per al compliment d'una obligació legal o per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders conferits al responsable del tractament. Quan concorrin aquests supòsits, constarà a l'apartat de legitimació.

També teniu dret a sol·licitar la limitació del tractament en els supòsits previstos per l'art. 18.1 del RGPD. En aquest cas només es conservaran les dades per formular, exercir o defensar reclamacions.

Com podeu exercir els vostres drets?

Correu electrònic: dpd.ajarenysdemunt@diba.cat
Adreça: Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic –DPD ENS LOCALS Diputació de Barcelona-, Recinte Mundet Ed. Migjorn, bloc B, 2a planta Passeig de la Vall d’Hebron, 171, 08035 Barcelona
Telèfon: 93 472 65 00

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades: https://seu.apd.cat/

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-07-2022 13:42