Estudi de mobilitat sostenible


La mobilitat és una necessitat humana bàsica que el sistema de transports ha de poder satisfer. No obstant això, la proliferació de pautes de mobilitat basades en el vehicle privat ens ha conduït a una situació en la qual el sistema de transports no sempre és capaç de donar resposta amb eficiència a les necessitats de mobilitat de la ciutadania. A més, el deteriorament ambiental associat al transport ens ha de fer reflexionar sobre el model de mobilitat que predomina en l'actualitat i sobre quines han de ser les mesures a implementar per corregir-lo.

Des de la perspectiva de l'actuació municipal, per tant, es fa imprescindible avançar en la recerca d'un nou model de “racionalitat urbana” que plantegi la recuperació de l'espai urbà com a lloc de trobada social i econòmica. El carrer ha de recuperar el paper principal d'espai per estar, deixant de ser tan sols una infraestructura per passar.

Aquest canvi de paradigma implica treballar en diversos camps. S'ha de treballar l'espai urbà, el transport públic, la distribució urbana, els serveis, l'estacionament, l'educació i la formació, etc. El treball conjunt i coordinat de tots aquest camps és el que farà de l'estratègia municipal de mobilitat un model d'èxit social, econòmic i ambiental i, per tant, sostenible.

Amb totes aquestes reflexions de base, l'objectiu principal de l'Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible d'Arenys de Munt és definir l'estratègia de mobilitat urbana del municipi, potenciant els modes de transport més sostenibles, com són anar a peu, en bicicleta i en transport públic.

Aquest objectiu principal s'assolirà a través d'uns objectius secundaris que són principalment:

  • Potenciar els desplaçaments a peu i la qualitat urbana de l'espai urbà.
  • Potenciar el transport públic i els punts d'intercanvi modal (vehicle privat - transport públic).
  • Racionalitzar l'ús del vehicle privat i gestionar l'estacionament en destí.

L'estudi de mobilitat d'Arenys de Munt està conformat per tres documents (memòria, fitxes d'actuacions i plànols):

Document I.Memòria

Document I: Memòria

 

Document II. Fitxes actuacions

Document II: Fitxes d'actuacions

Document III. Plànols

Document III: Plànols

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-03-2022 14:08