Informació al consumidor

Descripció de l'Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor

L'Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor és un servei municipal per ajudar els consumidors i els usuaris a defensar els seus drets per mitjà de la informació prèvia, l'assessorament i la recepció de reclamacions en matèria de consum. És d'atenció directa i gratuïta, a través de la qual tots els ciutadans i ciutadanes poden sol·licitar informació sobre els problemes que puguin afectar-los com a consumidors.

Tothom és consumidor quan adquireix béns i productes o utilitza serveis contractats a un professional. Podreu tramitar la vostra consulta, queixa o reclamació a l'organisme competent. L'Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor està situada a l'OAV.

Mensualment, la unitat mòbil d'informació al consumidor de l'Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona es desplaça fins al municipi per fer atenció sobre temes de consum. Habitualment, és el primer dilluns de mes.

A l'Oficina s'ofereix:
      • Atenció personalitzada de consultes
      • Anàlisi i tramitació de denúncies, queixes i reclamacions
      • Mediació entre les parts per a la resolució de determinades qüestions
      • Campanyes d'informació orientades al consumidor (per a un públic en general, escoles, institut, etc.)
      • Campanyes informatives per a comerços i establiments
      • Documentació tècnica

Espai per a consumidors/es

Qui pot adreçar-se a l'Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor?
Tothom que tingui qualsevol dubte, queixa, suggeriment o reclamació a fer en temes relacionats amb el consum (relacions entre un comerç o establiment amb un usuari).

On es pot fer?

 • Regidoria d'Economia i Règim Intern
 • Ajuntament d'Arenys de Munt. Rbla. Francesc Macià, 59, 2a planta
 • Consultes telefòniques: 937 937 980
 • Correu electrònic: consum@arenysdemunt.cat
 • Per tramitació: concerteu cita prèvia

Hi ha altres opcions d'atenció en temes de consum?
      • Visita mensual de la Unitat Mòbil de Diputació de Barcelona
      • Telèfon 012
      • Tramitació de la denúncia telemàticament a través de l'Agència Catalana de Consum. Entreu aquí

Quins documents s'han de portar?
      • Full de reclamació o denúncia que us donaran a l'Oficina, però que podeu trobar al web de l'Agència Catalana de Consum.
      • Haureu de donar les vostres dades, les de l'establiment en qüestió i adjuntar-hi la documentació acreditativa, si escau (factures, fotografies, tiquets, etc.)

Què recomanem als consumidors/es?
Consulteu les següents recomanacions de l'Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya.

Espai per a empreses

En què consisteix?
Aquest apartat té la finalitat de facilitar que els productes i els serveis que poseu a disposició dels consumidors i els usuaris incorporin la informació i assoleixin els nivells de seguretat legalment exigibles.

Quins són els requisits generals que han de complir els establiments comercials?
El Codi de Consum de Catalunya estableix un nou marc normatiu aplicable a les relacions de consum en l'àmbit territorial de Catalunya. La disposició normativa comporta determinades novetats per als empresaris i comerciants que presten serveis o comercialitzen llurs productes en l'àmbit territorial català. Aquestes novetats són exigibles des del 23 de juliol de 2011 per als establiments, comerciants o empresaris que prestin els seus serveis o comercialitzin els seus productes en l'àmbit territorial de Catalunya. En aplicació d'aquest nou marc normatiu, les principals obligacions dels empresaris i comerciants en les relacions de consum són, en síntesi, les següents:

 1.       Requisits dels preus
 2.       Pagament amb targeta de crèdit o dèbit
 3.       Tiquet de caixa o factura
 4.       Pagament per avançat
 5.       Ofertes i promocions
 6.       Ofertes amb reducció de preus
 7.       Etiquetatge dels béns
 8.       Atenció a les persones consumidores
 9.       Documentació adreçada a les persones consumidores
 10.       Garantia dels béns i serveis
 11.       Pressupost previ
 12.       Horari comercial
 13.       Fulls oficials de reclamació/denúncia
 14.       Requisits lingüístics

Quina és la seguretat que han d'aportar els productes?

Els productes que els consumidors adquireixen al mercat no han de comportar riscos per a la seva salut i seguretat, sempre que en facin un ús adequat.

La norma bàsica a la UE és la directiva de seguretat general dels productes, Directiva 2001/95/CE, de 3 de desembre de 2001, transposada a l'Estat mitjançant el Reial Decret 1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat general dels productes. Aquesta norma defineix com a producte segur aquell que en condicions d'utilització normals no presenti riscos o únicament els riscos compatibles amb el seu ús i considerats admissibles.

La Llei 22/2010 de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, defineix bé o servei segur aquell que en condicions d'utilització normal o raonablement previsibles, incloses les condicions de durada i, si escau, de posada en servei, d'instal·lació i de manteniment, no presenta cap risc o només riscos mínims compatibles amb el bé o servei considerats acceptables.
Per a més informació, entreu aquí.
 

Quins són els procediments a seguir?
      • productes insegurs
      • registre d'empreses de serveis de bronzejat artificial (altes, baixes i modificacions)
Per a més informació, entreu aquí.
 

En què consisteixen les campanyes d'inspecció/informació?
Les campanyes d'inspecció i control del mercat consisteixen en actuacions programades amb la finalitat d'assolir determinats objectius, en un període de temps concret i sobre un sector, activitat, producte o servei oferts als consumidors. Amb les campanyes es pretén racionalitzar les tasques d'inspecció, fer el seguiment de les pràctiques del mercat i avaluar els diversos sectors d'activitat econòmica valorant el grau de compliment de la normativa aplicable.

Com a conseqüència de l'execució d'aquestes campanyes es poden obtenir diferents resultats: conèixer l'estat d'un sector, comprovar el compliment de la normativa d'un producte o d'un servei, informar els agents comercials que intervenen en el mercat sobre l'aplicació d'una nova normativa o corregir, si escau, les conductes comercials que es consideri que vulneren l'ordenament jurídic.

Totes les campanyes d'inspecció estan basades en els següents eixos bàsics d'actuació:

 • Control de les dades genèriques de l'establiment on es realitza l'acte de consum: horari comercial, retolació general, cartells d'informació, marcat de preus, drets lingüístics
 • Control de la informació i publicitat dels productes i serveis per comprovar que no sigui enganyosa
 • Control de les condicions generals de la contractació per supervisar que els contractes que signen les persones consumidores amb les empreses no continguin clàusules abusives
 • Control de la seguretat dels productes i actuacions programades de control del mercat

A Arenys de Munt s'han realitzat campanyes informatives en els següents sectors:

 •  taller mecànics
 •  bars, restaurants
 •  establiments de venda de pa
 •  establiments de venda d'electrodomèstics

 Recomanacions als establiments en relació amb els canvis de productes i devolucions de diners

 

Voleu saber si compliu requisits en temes de consum?

Es posa al vostre abast un programa gratuït d'autoavaluació per tal que pugueu comprovar si compliu amb la normativa bàsica de consum. Aquesta eina en línia ofereix informació sobre els aspectes de consum a millorar mitjançant un autotest basat en preguntes amb dues respostes. Omplir-lo ocupa entre 3 i 5 minuts i, una vegada finalitzat, genera un informe amb indicacions i recursos que orienten, en el seu cas, per complir amb les normes de consum. El test és anònim, no es demana cap identificació ni hi ha cap dada que ho permeti.

El Consell de les Persones Consumidores de Catalunya ha dissenyat aquest model de val per tal que pugui ser utilitzat pel comerç quan es permeten canvis i devolucions. El model, d'ús voluntari, vol ser un ajut per als establiments comercials i per a les persones consumidores, atès que estableix les dades mínimes que han de constar al val per tal que no es generin conflictes de possible interpretació a l'hora de fer-ne ús.

Les empreses tenen una necessitat de millora per poder estimular i conservar la fidelitat del client, ja que un client descontent genera una cadena de clients insatisfets, que pot comportar perjudicis en l'activitat empresarial. Davant d'aquest fet, l'adhesió a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya dona una imatge de seriositat, credibilitat i professionalitat que consolida l'actitud del client envers l'empresa adherida.

L'adhesió a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya es fa patent per mitjà d'un distintiu oficial d'adhesió, que es pot col·locar en un lloc destacat de l'establiment i ser usat en la publicitat, factures i documentació de l'empresa. Aquest distintiu representa un signe de confiança i un avantatge competitiu, que posa de manifest un plus de servei i un factor de qualitat i de professionalitat.

Normativa

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-07-2020 10:54