Guiu Muns i Roura

2n tinent d'alcalde
Regidor de Municipalitzacions, Equipaments i Entitats

gmuns@ademunt.cat

          

 

Nascut el 13 d'agost de 1994 a Arenys de Munt. Va estudiar el grau "Llengües i literatures modernes" en la menció d'anglès i italià a la Universitat de Barcelona i el màster "Formació del professorat per a secundària, batxillerat, escoles d'idiomes i adults" a la mateixa universitat.

Inicia la trajectòria política amb l'assemblea de la CUP Arenys de Munt l'any 2013. El 2014 comença a militar a l'assemblea de joves de l'Alt Maresme Joves per la Terra, on participa amb joves de la comarca per lluitar pels drets socials i nacionals. Posteriorment entra a formar part de la secretaria d'economia de les Assemblees de Joves per la Unitat Popular, la coordinadora d'assemblees juvenil en la qual Joves per la Terra participa. Deixa l'espai juvenil a finals de l'any 2017 per centrar-se en la CUP, on desenvolupa diverses tasques.

De la seva formació en política en vol destacar, per una banda, la formació en lluita LGBTI i antipatriarcal que ha adquirit a través de la cooperativa l'Esberla i la militància en espais feministes juvenils. Per altra banda, vol destacar la formació en educació a causa de la seva professió i interessos propis.

Per últim, desitja destacar que al municipi se'l trobarà sempre a l'Escola d'Art Pigment, que ha estat la seva segona casa.

Retribucions 2024

CONCEPTES  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Regular Total Acumulat
Dietes meritades 1.180,00 1.535,00 1.180,00 1.785,00                   5.680,00
Dietes Cobrades 1.180,00 1.230,00 1.180,00 1.230,00                   4.820,00
Dietes Cobrades després d'impostos (IRPF 19%)* 885,00 922,50 885,00 922,50                   3.615,00
Despeses de telefonia 13,01 13,01 13,01 13,01                   52,04
Total despesa 1.193,01 1.243,01 1.193,01 1.243,01                   4.872,04

  *L'import retingut (IRPF) és decisió de cada Regidor

 

Declaració de patrimoni

 Patrimoni  
Patrimoni immobiliari

Casa / Arenys de Munt / 2019 / Hipoteca

Vehicles Fiat Panda / 2017
Dipòsits, valors, participacions i anàlogues

Compte a La Caixa
Compte a Mediolanum (100%)
Compte a Mediolanum (50%)
Compte a Mediolanum PIAS (100%)
Compte a Mediolanum  (100%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaració d'activitats

 Càrrec  Definició
2n tinent d'alcalde  
Professor de secundària i batxillerat. Generalitat de Catalunya Altres activitats públiques compatibles

 

Competències

Les facultats genèriques que es deleguen són:

  • Les referents a control i seguiment dels encàrrecs de gestió efectuats a l’empresa municipal GUSAM, SA.
  • Les referents a control i seguiment d’estudis per a la municipalització i la creació de serveis.
  • Les referents a coordinació, suport i assessorament a les entitats. Reorganització interna per a l’atenció a les entitats.
  • Les referents a desenvolupament d’estratègia en equipaments municipals, creació i revisió dels plans, control de la gestió directa i indirecta dels equipaments i supervisió i autorització d’ús d’aquests.

Les facultats específiques que es deleguen són:

  • Presidència de la Comissió informativa especial per la redacció del projecte, la memòria i el reglament del servei d’habitatges protegits de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
  • Presidència Comissió Especial d’estudi per tal de modificar la memòria justificativa, el projecte d’establiment i revisar el reglament del servei d’escola bressol municipal.
  • Autoritzar i disposar despeses menors amb valor estimat inferior a 5.000 euros, amb càrrec a l’aplicació de l’orgànic 120 destinada a la contractació de suport extern.
  • De les resolucions delegades que pugui dictar, es donarà compte al Ple de forma mensual.
  • Gestions amb les entitats.
  • Cancel·lar despeses en els orgànics esmentats.
imatge Guiu Munslogotip cup
Última revisió 13-05-2024 10:07