Inici del procés de revisió del Pla especial de masies i cases rurals del municipi d'Arenys de Munt

Última revisió 11-05-2023 13:42
11/05/2023

El 26 de gener de 2012, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va aprovar el Pla especial de masies i cases rurals del municipi d’Arenys de Munt.

Atès el temps que ha transcorregut des d’aquesta aprovació, l’alcaldia presidència, per resolució 222/23, de data 10 de maig de 2023, ha aprovat obrir un període de consulta pública de tres mesos per tal que les persones interessades puguin manifestar el seu parer en relació amb l’oportunitat de promoure el procés de revisió d’aquest pla, en compliment del que determina l’article 8.1 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, que preveu que “es garanteixen i s’han de fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament i de gestió”.

Per aquest motiu, el Pla especial de masies i cases rurals del municipi s’exposa al públic al tauler electrònic municipal fins al dia 14 d’agost de 2023, per tal que qui ho consideri oportú el pugui consultar i, si és el cas, presentar sol·licitud. El model d’instància es pot trobar en aquesta pàgina.