Ja està disponible Representa, el servei digital que recull les representacions legals

Última revisió 26-05-2021 08:15
25/05/2021

El servei Representa té per objectiu la gestió informatitzada de les representacions legals i voluntàries, mitjançant un registre electrònic d’apoderaments.

Aquest servei neix per acomplir les previsions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques, que preveu l’obligació de les comunitats autònomes i dels ens locals, entre d’altres, de disposar d’un registre electrònic general d’apoderaments en el qual s’inscriguin els poders atorgats pels interessats en un procediment administratiu a favor d’un representant, per actuar en el seu nom davant les administracions públiques.

Podeu accedir a Representa en aquesta pàgina i trobar-ne més informació en aquesta.