Ordenança de transparència i administració digital de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

Última revisió 27-03-2023 12:31
27/03/2023

En data 28 d’octubre de 2015, el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt va aprovar l’ordenança municipal reguladora de l’administració electrònica (publicada al BOPB el 22 de gener de 2016), que va ser modificada per acord de Ple de data 18 de març de 2021, però el transcurs del temps, la necessitat d'incrementar l’eficàcia administrativa i la possibilitat d’oferir nous serveis públics han fet que es proposi un nou text més ampli que l’anterior i que reguli, a més, la transparència en la gestió.

L’aprovació de la nova ordenança de transparència i administració digital de l’Ajuntament d’Arenys de Munt permetrà consolidar l’administració digital, tot reforçant els drets de la ciutadania en un context de seguretat jurídica, eficiència administrativa i innovació pública.

Aquesta ordenança ha estat redactada pels serveis jurídics i pels serveis informàtics municipals i s’exposa al públic al tauler electrònic municipal per tal que qui ho consideri oportú pugui formular suggeriments o al·legacions fins al dia 27 d’abril de 2023 (inclòs), en compliment del que determina la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.