Reglament de funcionament de la bústia ètica de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

Última revisió 15-05-2023 09:13
15/05/2023

El Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en sessió de 14 d’abril de 2011, va aprovar l’establiment de l’Ordenança reguladora del Codi de Bon Govern. Ara, per tal d’avançar en la lluita contra el frau i la corrupció, es proposa la creació i regulació d’una bústia ètica.

La bústia ètica obeeix a la necessitat que l’Ajuntament d’Arenys de Munt, inclòs el seu sector institucional, compti amb un sistema d’integritat institucional complet i efectiu que garanteixi una gestió pública no només lícita i ajustada a dret, sinó també respectuosa amb els principis i les regles ètiques i de bon govern establertes. Així mateix, aquesta bústia constituirà un canal electrònic segur que permetrà que qualsevol persona i qualsevol servidor públic de l’Ajuntament d’Arenys de Munt pugui alertar sobre conductes dutes a terme al mateix Ajuntament i al seu sector institucional que resultin o puguin resultar contràries al dret o als principis i valors ètics i a les regles de conducta exigibles als servidors públics de l’Ajuntament d’Arenys de Munt i els ens del seu sector institucional. Tot això es regularà a través d’un reglament.

El reglament de funcionament de la bústia ètica ha estat redactat pels serveis jurídics i els serveis informàtics municipals, i s’exposa al públic al tauler electrònic municipal per tal que qui ho consideri oportú pugui formular suggeriments o al·legacions fins al dia 12/6/2023 (inclòs), en compliment del que determina la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.