Nous ajuts de la Generalitat per a treballadors afectats per ERTO, autònoms i petites empreses

Última revisió 16-02-2021 10:30
12/02/2021

Els ajuts es tramiten telemàticament. És necessari tenir un certificat digital o l'idCAT Mòbil per poder demanar els ajuts a treballadors autònoms i empreses, i no cal certificat electrònic per sol·licitar els ajuts per a treballadors en situació d’ERTO.

Qui pot sol·licitar els ajuts?

Hi haurà tres grans col·lectius que se'n beneficiaran:

  1. Treballadors amb baixos ingressos en situació d'ERTO o amb contracte fix discontinu amb dret a la prestació extraordinària.
  2. Microempreses, petites empreses i cooperatives amb treballadors en situació d'ERTO.
  3. Autònoms més afectats per l'actual crisi sanitària.


1. TREBALLADORS EN ERTO

Quins ajuts rebran?

Serà un pagament únic que rondarà els 600 euros i que es preveu que arribi a 175.000 persones. L’ordre d’inscripció al registre no determinarà en cap cas la preferència en l’atorgament de l’ajut.

Quins requisits han de complir els treballadors per optar a les ajudes?

  • Tenir el seu domicili en un municipi de Catalunya.
  • Estar inclosos dins un ERTO a desembre del 2020 amb suspensió total o parcial de la seva jornada per causes relacionades amb la COVID-19
  • Estar cobrant la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) o bé tenir pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE.

Com se sol·licita aquest ajut?

Per a la inscripció prèvia, les persones interessades que compleixin els requisits establerts han d'emplenar el formulari disponible a l'espai de tràmits de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits), cercant el tràmit “Inscripció prèvia a l'ajut extraordinari per a persones treballadores afectades per un ERTO derivat de la COVID-19 i per a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària”.

Terminis de sol·licitud

El període per sol·licitar-lo s'obre el dilluns 15 de febrer a les 9 del matí i acabarà el 25 de febrer a les 15 hores.


2. TREBALLADORS AUTÒNOMS

Quines prestacions el poden sol·licitar?

Els autònoms podran demanar, com ja han fet en altres ocasions, un ajut de 2.000 euros, que serà compatible amb la resta de prestacions de la Generalitat.

Quins treballadors autònoms poden optar als ajuts?

Per aconseguir l'ajut, el treballador per compte propi ha d'estar donat d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA).

D'altra banda, el nombre de persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte aliè a una unitat de negoci no pot ser superior a sis.

A les ajudes també hi poden accedir els treballadors per compte propi donats d'alta en una mutualitat com a sistema alteratiu al RETA.

Els treballadors autònoms han de complir els següents requisits:

Primer: La base imposable de l'impost sobre la renda de les persones físiques de l'exercici fiscal 2019 de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.

Segon: El rendiment net de l'activitat durant tot el 2020 no ha de superar l'import de 17.500 euros. En cas que la darrera alta com a persona treballadora autònoma sigui posterior a l'1 de gener de 2020, l'import del rendiment net de l'activitat no pot superar el resultat de multiplicar el número de dies d’alta com a persona treballadora autònoma durant l'any 2020 per 47,95 euros.

Quan s'obre el termini per als autònoms?

A partir del divendres 19 de febrer a les 9 hores, i s'acabarà el divendres 26 de febrer a les 15 hores.

Com se sol·licita aquest ajut?

Cal fer una inscripció prèvia als ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica de persones autònomes o que formin part d'una microempresa enfront de la COVID-19 (febrer de 2021) al web https://canalempresa.gencat.cat.

Podeu trobar-ne més informació en aquesta infografia.


3. EMPRESES

Quines condicions han de complir les empreses per optar a l'ajut?

Primer de tot, han de tenir la seu social a Catalunya i els seus treballadors han d'estar en ERTO amb data 31 de gener del 2021.

Hi podran optar les petites empreses de menys de 50 treballadors i amb una facturació anual de fins a 10 milions d'euros; les microempreses de menys de 10 treballadors i unes vendes anuals inferiors a 2 milions d'euros, i les cooperatives de menys de 50 empleats o socis i uns ingressos de fins a 10 milions d'euros.

Quan s'obre el termini per a aquest col·lectiu per demanar aquests ajuts?

A partir del dilluns 15 de febrer a les 12 hores o el dilluns 22 de febrer també a les 12 h però de manera telemàtica a través del Canal Empresa. Les subvencions s'atorgaran per ordre d'arribada i el criteri de valoració serà la disminució de la facturació de l'exercici 2020 respecte a l'any anterior. En cas que l'empresa que sol·licita els ajuts s'hagi creat després de l'1 de gener del 2019, es prendran com a referència els resultats dels últims mesos del 2019. Per rebre aquests ajuts, els negocis hauran de comprometre's a mantenir el mateix nombre de treballadors que tenien el desembre del 2020 fins al pròxim 31 de desembre.

Com se sol·licita aquest ajut?

Mitjançant el web ttps://canalempresa.gencat.cat o del Departament d’Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/), omplint el model formalitzat que es podrà trobar al web de l’apartat “Ajuts extraordinaris per a petites empreses, microempreses, cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec en situació de ERTO”. El tràmit no estarà disponible fins al 15 de febrer.

Ajuts Generalitat
Ajuts Generalitat