Ajuts per al menjador de les escoles bressol

Modificació de les bases específiques reguladores per a l'atorgament d'ajuts per al Servei de Menjador de les Escoles Bressol d'Arenys de Munt en règim de concurrència competitiva

1. Qui ho pot demanar:

  • Poden sol·licitar els ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda d'infants de 0 a 3 anys, matriculats a les escoles bressol d’Arenys de Munt i empadronats al municipi.

2. Requisits:

Per sol·licitar l'ajut de menjador, els infants han de fer ús d'aquest servei.

Presentar la sol·licitud i la documentació imprescindible descrita a les bases de la subvenció.

L'infant i tots els membres de la unitat familiar o tutors legals han de figurar al padró municipal d’habitants d’Arenys de Munt.

Les bases han estat modificades i enguany no es demanen sis mesos mínim d’antiguitat d’inscripció en el padró com abans de la modificació.

En cas de separació o no convivència dels pares, que s'haurà de justificar documentalment segons expliquen les bases.

La unitat familiar de la persona sol·licitant ha d’acreditar la renda i acomplir els criteris establerts a les bases en el moment de la presentació de la sol·licitud.

S’han modificat les bases i es tindrà en compte per calcular la renda de la unitat familiar per ser beneficiari de la subvenció, si algun membre de la família sol·licitant ha perdut la feina a partir del 15 de març de 2020 o bé s’ha vist afectat per un ERTO o, en cas de ser autònom i amb activitat aturada pel decret de l’estat d’alarma a partir del 15 de març de 2020 i successius decrets, afegint un 0,40 per IRSC de l'any en curs.

La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a les bases.  

3. Import:

L'aportació de l'Ajuntament cobrirà la totalitat del cost del dinar dels infants amb un límit de dies que es determinarà a la convocatòria corresponent.

La quantia individualitzada dels ajuts es determina per a cada persona beneficiària segons la puntuació obtinguda per la seva unitat familiar, en aplicació dels criteris establerts a l’article 9 d’aquestes bases.

Import convocatòria: 10.000 €

Bases


BASES D’AJUTS PER A SUBMINISTRAMENTS BÀSICS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVATornar amunt

1. Objecte dels ajuts:

  1. Facilitar el pagament de subministraments bàsics del domicili habitual de persones amb escassos recursos econòmics.
  2. Els ajuts s’hauran de destinar al pagament de subministraments bàsics del domicili habitual de l’exercici 2020.
  3. Aquests ajuts tenen per finalitat aconseguir que les famílies tinguin cobertes les seves necessitats bàsiques i reduir els processos de desigualtat social.

2. Procediment de concessió:

El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de concurrència competitiva.

Els ajuts s’adjudicaran segons l’ordre d’entrada de les sol·licituds i fins a esgotar el crèdit disponible, sempre que es compleixin els requisits exigits a la convocatòria. En cas que la sol·licitud presentada estigui incompleta, es tindrà en compte la data de presentació dels documents que completen la sol·licitud a l'efecte d’establir l’ordre per a l’adjudicació de l’ajut.

4. Qui ho pot demanar

Requisits per a la sol·licitud i forma d’acreditar-los:

Podran sol·licitar els ajuts econòmics les persones físiques que reuneixin les condicions següents:

a. Estar empadronades al municipi d’Arenys de Munt amb una antiguitat mínima de 6 mesos. Ser propietari o usufructuari de l'habitatge i figurar com a subjecte passiu de l'IBI.
b. Constar com a contribuents de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana del municipi d’Arenys de Munt l'exercici en el qual se sol·liciti l’ajut.
c. Hauran de coincidir necessàriament l’habitatge que constitueixi la residència habitual i el domicili on consti empadronat el beneficiari.
d. Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, la resta d'administracions i la Seguretat Social.
e. Que els sol·licitants i els convivents no constin com a titular cadastral, en tot el territori nacional, de cap altre bé immoble de caràcter urbà. S'exclourà d'aquesta restricció, únicament, la propietat d'una plaça d'aparcament i un traster, o un espai similar al traster.
f. Que el conjunt d'ingressos del sol·licitant i dels que, segons el padró municipal d'habitants, convisquin amb ell no superi les quanties següents:

INDICADOR: IRSC anual any de la convocatòria (*)

1

IRSC X 1,70

 

2

IRSC X 1,90

 

3

IRSC X 2,10

 

4 o més

IRSC X 2,30

 

Persones amb discapacitat al nucli familiar

S'incrementarà el coeficient multiplicador de l’IRSC per 1,10 per cadascuna de les persones amb discapacitat

Famílies monoparentals

S'incrementarà el coeficient multiplicador de l’IRSC per 1,10

* IRSC: Indicador Renda Suficiència Catalunya

 

Es considerarà persona amb discapacitat la que acrediti aquesta condició legal amb un grau igual o superior al 33%.

Es considerà família monoparental la que tingui aquest caràcter reconegut per l'òrgan competent.

5. Import

Criteris objectius d’atorgament i quantia individualitzada de l’ajut:

  • Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindrà en compte el compliment dels requisits exigits.
  • L’import individualitzat de l’ajut serà de màxim el 90% de la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, i sempre que no se superin els 300 euros.

Import de la convocatòria

Crèdit inicial: 5.000 € + modificació de crèdit de 35.000 € = 40.000 €

Bases

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31-07-2020 08:35