Pla especial i catàleg del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental


L'objectiu del "Pla especial i catàleg del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental" és identificar els elements del terme municipal d'Arenys de Munt que en configuren el patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic i ambiental, i regular-ne les intervencions establint mesures per a la seva conservació, recuperació i millora.

Aquest pla especial ha estat aprovat provisionalment pel Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt en sessió de data 9/2/2023 i l’expedient s’ha tramès a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona als efectes de la seva aprovació definitiva, si escau.

Documents:

  1. Memòria i normativa
  2. Quadre resum
  3. Fitxes
  4. Plànols
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-06-2023 13:04