Petició de recollida selectiva de residus per a establiments i indústria

Aquest tràmit permet sol·licitar per part dels establiments un servei municipal complementari de recollida selectiva de residus, en els termes previstos a la normativa vigent en matèria de residus.

A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l'hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis, així com els residus originats a la indústria que, d'acord amb la llei de residus, tenen la consideració d'assimilables als municipals.

A Arenys de Munt, només s'ofereix el servei de recollida comercial de paper i cartró actualment els dilluns i divendres al matí.

Requisits a complir

El cartró s'ha de deixar davant de l'establiment degudament plegat.

Tràmit pas a pas

Cal adjuntar el rebut de pagament de la taxa de residus comercials, una descripció de l'activitat que desenvolupen i una quantitat estimada dels residus generats.

Com sol·licitar el tràmit

En el cas que no se'ls estigui fent la recollida (per exemple nous establiments) poden escriure una instància adreçada a la regidoria de medi ambient per sol·licitar la recollida.

Normativa general que afecta al tràmit

  • Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
  • Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 
  • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
  • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Efectes del silenci administratiu

  • Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu

  • Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
  • Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 
Activitats comercials (comerç, hosteleria, bars, mecats, oficines i serveis) i activitats industrials que generin residus assimilables a municipals.

Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la Vila (OAV)Rambla Francesc Macià, 59 planta baixa08358 - Arenys de Munt (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Inclòs a la taxa de residus comercials

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08-11-2019 12:01